תקנון איסוף ומשלוחים

תקנון ותנאי שימוש באתר

13/07/2022 ביום עודכן

1 .מבוא והגדרות

התקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות. אך האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה

ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך .

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט " ליטווק בניה בעץ" המתנהל

בכתובת https://rubiomonocoatisr.net /או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן: "האתר" או "ליטווק בניה בעץ") האתר משמש פלטפורמה מקוונת המציעה למשתמשים כפי שהם מוגדרים בתקנון זה מוצרים בתמורה לתשלום

כפי שמופיע באתר בזמן רכישת השירות, האתר הוקם, מופעל ומנוהל על ידי דניאל ליטווק ע.מ 302820618 רחוב כלנית 22 מתן,

דוא"ל: danielitvak1@gmail.com טלפון, 0545678690 ( להלן: ליטווק בניה בעץ או "בעל האתר ").

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה, כפי וככל שיעודכנו מעת לעת ע"י ליטווק בניה בעץ או בעל האתר או שניהם יחד

(להלן: "תנאי השימוש"). ליטווק בניה בעץ שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש בכל זמן, לפי שיקול דעתו הבלעדי

וללא צורך במסירת הודעה. כל שינוי בתנאי השימוש ייכנס לתוקף באופן מידי, אלא אם צוין במפורש אחרת. לפני השימוש

באתר נדרש המשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שהוא הבסיס המשפטי המחייב לכל קשר שמתקיים ו/או עשוי להתקיים

בינו לבין ליטווק בניה בעץ בכל הקשור לאתר ולשימוש בו, ליטווק בניה בעץ יוצא מנקודת הנחה כי המשתמש עושה שימוש

באתר לאחר שקרא, הבין ואישר את תנאי השימוש והוא מסכים לכל תנאיהם. אם המשתמש אינו מקבל את תנאי השימוש,

כולם או חלקם, אין לעשות שימוש באתר בכל צורה שהיא. כחלק בלתי נפרד מתנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש

שבצידם:

"משתמש" –צרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: החוק) שמתקשר עם ליטווק בניה בעץ בעסקה מרחוק

כהגדרתה בחוק – וכן , אדם שהוא אזרח ישראל ותושב קבע במדינת ישראל בגיר שמלאו לו 18 שנה בהתאם לקבוע בסעיף 3

לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962( להלן: חוק הכשירות) והוא בעל כשרות משפטים בהתאם לסעיף 2

לחוק הכשרות ועושה שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר קצה אחר, לרבות באמצעות מכשיר סלולארי או תקשורת

סלולארית אחרת.

"חומר" – מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, לרבות )אך לא רק( טקסטים, תוכן מילולי, חזותי, מפות, עיצוב, תצוגת האתר,

שפה גראפית, קטעי וידאו, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצי קול, קבצים גרפיים, קבצים מסוגים אחרים,

טפסים, קישורים, המלצות, הפניות, וכל מידע אחר המופיע או מוצג באתר, והכל, בין אם הועלה לאתר על ידי ליטווק בניה בעץ

ובין אם על ידי צד שלישי המקנה למשרד זכות שימוש בו -ובין אם על ידי המשתמש. " שימוש באתר" – משמעו כל גלישה ו/או

כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר, כהגדרתו לעיל, לכל צורך שהוא, לרבות לצורך השארת פרטים אישיים ליצירת

קשר ו/או לצורך מילוי טפסים להשארת מידע אישי ומידע שאינו אישי לכל מטרה, ולרבות לשם בחינת האפשרות להענקת ו/או

קבלת שירותים מקוונים לרכישת מוצרים שמציע מעת לעת ליטווק בניה בעץ. "מידע אישי " – מידע המזהה או עשוי לזהות

את המשתמש באופן אישי ונושא לעתים אופי פרטי (לדוגמא: שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, ועוד), אך למעט מידע רגיש

לפי הגדרת חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981"( מידע רגיש" ו- "חוק הפרטיות", בהתאמה). "מידע שאינו אישי" – מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף ע"י ליטווק בניה בעץ באופן פאסיבי אודות אופן שימוש באתר (למשל – סוג הדפדפן של המשתמש, מזהה מכשיר נייד, מידע אודות מיקום גיאוגרפי, התאריך והשעה בה נכנס משתמש לאתר, כתובת פרוטוקול

האינטרנט של המשתמש (כתובת IP)המקומות בהם ביקר באתר וכו').
מידע זה לרוב אינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

2 .זכות השימוש באתר

האתר הינו פלטפורמה מקוונת הנועדה להציע למשתמשים באתר לרכוש מגוון מוצרים בתחום העיסוק של ליטווק בניה בעץ

של חברות בינלאומיות (להלן: צד ג) למשל מוצרים של חבר ה הבלגית Facon Muylle לפיכך ליטווק בניה בעץ לא נושאת

באחריות לאופן בו מוצג המוצר בתמונה או סרטון או כל אמצעי דיגיטלי אחר , ליטווק בניה בעץ מציעה למשתמשים את

המוצרים של צד ג' כפי שהם (IS AS) מפורסמים על ידי צד ג'. למשתמשי האתר קיימת אפשרות למלא את מידע אישי ו/או

מידע שאינו אישי של המשתמש לשם:
(א) בחינת האפשרות להציע מעת לעת מוצרים ו/או מידע ן/או הצעות לגבי מוצרים מטעם ליטווק בניה בעץ.

(ב) יצירת קשר מטעם נציג ליטווק בניה בעץ בקשר לרכישת מוצרים שמציעה ליטווק בניה בעץ מעת

לעת. למען הסר ספק –ליטווק בניה בעץ מתירה למשתמש לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש, למטרות חוקיות

בלבד.
זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

3 .שימוש באתר

המשתמש עשוי להידרש למסור באתר פרטים מזהים אודותיו, המהווים ו/או עשויים להוות מידע אישי כדוגמת שם מלא,

כתובת, דוא"ל, טלפון וכו'. המשתמש מודע לכך כי חלק מהפרטים נדרשים לצורך יצירת קשר עם המשתמש וללא מסירתם,

לא יוכל המשתמש להשלים את הרישום באתר. על כל מידע שימסור המשתמש ל- ליטווק בניה בעץ ופרט על מידע אישי יחולו

הוראות תנאי שימוש אלה. בעת הכניסה והשימוש באתר, המשתמש מצהיר כי קרא את כל התנאים המפורטים בתנאי

השימוש והסכים להם, וכן כי הוא –מסכים– לאיסוף מידע אישי ומידע שאינו אישי לפי מדיניות הפרטיות. מובהר כי תנאי

השימוש מהווים התחייבות משפטית תקפה בין הצדדים. ליטווק בניה בעץ רשאית למנוע ו/או לחסום ו/או להגביל מהמשתמש

גישה לאתר או לחלק ממנו לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולרבות אם הפר את תנאי השימוש (כולם או חלק) ו/או אם מסר במתכוון

פרטים שגויים בעת השימוש באתר ו/או אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב- ליטווק בניה בעץ או בצדדים

שלישיים אחרים כלשהם. אין באמור כדי לגרוע מזכויות ליטווק בניה בעץ לנקוט נגד המשתמש צעדים משפטיים במקרים

האמורים לעיל או להגביל את התרופות והסעדים להם תהיה זכאי ליטווק בניה בעץ במקרים האמורים לעיל. מובהר כי האתר

מספק, בין היתר, מידע אודות המוצרים שהוא מציע למשתמשים ליטווק בניה בעץ מסתמכת על מידע שיצרני המוצרים

מפרסמים ולפי כך אין במידע המפורסם באתר כדי להוות ייעוץ משפטי מכל סוג ועל המשתמש מוטלת החובה לבדוק את המידע

בטרם ינקוט בפעולה או ימנע מפעולה.

4 .מדיניות מתן שירותים וביטול עסקה

השירותים המוצעים באתר יסופקו למשתמש ע"י " עסקה מרחוק " באמצעות "שיווק מרחוק " כהגדרתו בסעיף 14(א)ו לחוק

באמצעות דואר, טלפון , רדיו , טלוויזיה , תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא , פקסימיליה , פרסום קטלוגים או מודעות או

אמצעי כיוצא באלה. ביטול עסקה מצד המשתמש (צרכן) תהיה לפי סעיף 14(ג) (ג) (1) לחוק , ביטול עסקה מרחוק מיום עשיית

העסקה ועד 14 מיום קבלת המוצר, ביטול עסקה ע"י אנשים עם מוגבלות ואזרח ותיק בהתאם לקבוע בסעיף 14ג1(א) לחוק,

ובתנאי שהמשתמש מסר הודעת ביטול בכתב לכתובת דוא"ל com.gmail@danielitvak1 – ליטווק בניה בעץ ראשי לחייב

את המשתמש בדמי ביטול בשיעור %5 ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם ובנאי שהמשתמש החזיר את המוצר מבלי

שנעשה בו שימוש ליטווק בניה בעץ. למען הסר ספק נקודת המוצא היא כי בטרם החליט המשתמש לרכוש מוצר ובטרם שילם

עבור המוצר – קרא והבין את תקנון דמי השימוש ומדיניות ביטול עסקה מרחוק כאמור לעיל.

5 .אחריות בגין השירותים; היעדר אחריות

ליטווק בניה בעץ לא מחייב את המשתמש לעשות שימוש באתר. כל שימוש באתר נעשה מרצונו החופשי של המשתמש.

אחריותה הבלעדית של ליטווק בניה בעץ היא לגבי שמירת המידע האישי של המשתמש בהתאם להוראות הדין המחייבות בלבד.

האחריות על אופן השימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד. האתר נועד למשתמש ולשימושו הפרטי בלבד – כל שימוש מסחרי

באתר ללא הסכמת ליטווק בניה בעץ הינו שימוש אסור ובניגוד לתנאי השימוש באתר. למען הסר ספק יובהר כי אין להסתמך

על כל חומר באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים

ואחרים, וכל הסתמכות ו/או החלטה של המשתמש לפעול על בסיס החומרים המופיעים באתר מבלי לוודא את נכונותם ו/או

חוקיותם ו/או התאמתם לצרכי המשתמש הינה באחריותו המלאה והבלעדית, עצם השימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש

פוטר את ליטווק בניה בעץ מאחריות לכל פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות חיסרון כיס, הפסד או כל תשלום אחר שיגרמו

למשתמש בקשר עם שימושו ו/או הסתמכותו על החומרים כאמור. ליטווק בניה בעץ לא מציג מצג כלשהו לגבי התאמה,

אמינות, זמינות, נכונות ודיוק החומר שבאתר וכן ליטווק בניה בעץ לא מציג מצג כלשהו לגבי יכולות טכניות או מקצועיות של

המוצרים כל שימוש בחומר שבאתר או בעקבות הפניית ליטווק בניה בעץ הינו באחריות בלעדית של המשתמש. ליטווק בניה

בעץ רשאית לערוך שינויים בחומר שבאתר או בחלקו, בכל עת וללא הודעה. החומר עשוי שלא להיות עדכני, ליטווק בניה בעץ

לא מתחייב לעדכן את החומר בכלל או בתדירות כלשהי. כל התקשרות עסקית ו/או אישית המתבצעת על ידי המשתמש ו/או

מי מטעמו לאחר קבלת המוצר או המוצרים ו/או לאחר השימוש באתר הינו באחריותו המלאה של המשתמש, ולא תעמוד

לזכותו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי מכירת המוצרים על ידי ליטווק בניה בעץ . המשתמש יישא במלוא האחריות

לשימוש בחומר שבאתר ולתוצאותיו. התמונות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות. האתר יכול לכלול הפניות

לאתרים של צדדים שלישיים או הפניות לשירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים, וכן ייתכן שבעקבות השימוש באתר

יופנו פרטי המשתמש לחברות המייצרות את המוצרים או למשווקים מטעמם . הפניות אלה ואיכותם אינם תחת שליטת ליטווק

בניה בעץ והמשתמש מודע לעובדה ליטווק בניה בעץ לא אחראי לאספקה ולאיכות המוצרים המוענקים על ידי צדדים שלישיים

ליטווק בניה בעץ עובדת עימם בשיתוף פעולה עסקי. כל התקשרות של המשתמש עם צדדים שלישיים כאמור כפופה לתנאי

השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם צדדים, והינה חד צדדית בין המשתמש לאותם צדדים שלישיים. ליטווק בניה בעץ לא

יהיה אחראי לכל התקשרות עסקית ו/או פרטית הנובעת מהסתמכות על מידע שמפורסם באתר , המלצות ופרסומים בין

המשתמש לבין וצדדים שלישיים כלשהם אשר עלולים ליצור עימו קשר עקב השימוש באתר- ליטווק בניה בעץ לא מתחייב כי

האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, מלאה, וכי הגישה אליו תהיה זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. המשתמש מודע

לכך שייתכנו שיבושים ו/או הפסקות ו/או תקלות ו/או עיכובים בפעולת האתר והוא פוטר את ליטווק בניה בעץ מכל אחריות

לנזקים ו/או הוצאות ו/או תשלומים ו/או קנסות שייגרמו לו ו/או שיוטלו עליו בשל כך.

ליטווק בניה בעץ פועל על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני גישה

בלתי מורשית. עם זאת, ליטווק בניה בעץ אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים

או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינו מתחייב שהחומרים באתר יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית,

נזקים וכו'.

6 .היעדר ייעוץ מקצועי

החומרים המפורסמים באתר וכל מידע כללי אשר נמסר למשתמש על-ידי נציגי ליטווק בניה בעץ הינם חומרים כלליים באופיים

מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (IS-AS) ואינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי, מסחרי או כל ייעוץ מקצועי אחר הנוגע

למקרה ספציפי. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים,

מקצועיים, עסקיים, אישיים, ממוניים, מחשובים או כספיים בין אם לשימוש פרטי ובין אם לשימוש מסחרי.

הסתמכות כלשהיא על החומר באתר לרבות שיחות אל מול נציגי הצ'אט ושיחות אל מול נציגי ליטווק בניה בעץ באופן טלפוני,

, תיעשה, על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש ואינה מחייבת את ליטווק בניה בעץ .

המידע הכלול באתר עשוי להכיל אי דיוקים או שגיאות שנעשו בתום לב ואין כל אפשרות לצפות מראש את נסיבותיו ועובדותיו

של כל מקרה ואת השינויים המקצועיים , הטכניים או כל שינוי אחר בתחום אליו נוגעים המוצרים המוצעים האתר או משיקים

אליהם ומומלץ להתייעץ עם בעלי מקצוע בתחום לפני נקיטת פעולה או אי נקיטת פעולה על סמך המידע המפורסם באתר

.

7 .קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל חומריו והתכנים שבו (לרבות העיצוב ותצוגת האתר), הינן של ליטווק

בניה בעץ ו/או של צדדי ג' אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרתו, ליטווק בניה בעץ הינה הבעלים הבלעדי

בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות

יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.

ליטווק בניה בעץ מקנה למשתמש את הזכות לעשות שימוש באתר, בתנאי שתפעל בהתאם לתנאי השימוש ולכל ההודעות בדבר

זכויות קניין רוחני הכלולות בחומרים.

מבלי לגרוע מהאמור: החומרים מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין

רוחני אחרות. בהתאם, כל שימוש של המשתמש בהם יעשה אך ורק על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של ליטווק בניה בעץ

או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות

יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים, ויגרום לכך שהרשאת השימוש שלו באתר תפוג באופן אוטומטי. במצב זה, תחול

על המשתמש החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.

המשתמש אינו רשאי לשנות את האתר ו/או החומרים שבו בצורה כלשהי, ובכלל זה אינו רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר,

למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לנסות לפענח או לבצע הנדסה לאחור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר

או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש), לרבות למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר ובחומרים בו כמפורט בתנאי

שימוש אלה, ליטווק בניה בעץ לא מאפשר למשתמש כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של ליטווק בניה בעץ ו/או של צדדי ג'

שהחומרים שייכים או קשורים להם.

המשתמש אינו רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או על שימוש ב Tags Meta או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמו של ליטווק בניה בעץ או של האתר או שניהם יחד או בסימני המסחר של האתר ללא אישור מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור,

אם וככל שיינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי של ליטווק בניה בעץ- כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.

8 .הגבלת אחריות

על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על ליטווק בניה בעץ ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או על כל מי מטעמה

ו/או על צד שלישי אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים

או עונשיים, ובכלל זה נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך

העסקים, פגיעה במוניטין וכיו"ב, בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו ו/או מאי יכולת שימוש

באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו, ו/או מתוצאות השימוש באתר או באיזה מחלקיו לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור,

כל הסתמכות על חומרים המצויים באתר ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימנים ושמות

מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, ו/או כתוצאה

מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש באתר או באיזה מחומריו, ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר ו/או

הפרעות בפעילותו, והכל גם אם ליטווק בניה בעץ כבר קיבל מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא

עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה למשתמש בכל מקרה ועל אף האמור בכל

דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

9 .מדיניות פרטיות

בעת שימוש באתר, ליטווק בניה בעץ עשויה לאסוף מידע אודות המשתמש ו/או אודות אופן השימוש של המשתמש באתר. חלק

מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע

שאינו אישי ומטרתה להסביר למשתמש את השימושים שליטווק בניה בעץ עושה במידע מסוג זה. בטרם שימוש באתר ובכלל

זה מסירת מידע כלשהוא באמצעות האתר, על המשתמש לוודא שקרא את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד

מתנאי השימוש. בעצם השימוש באתר, המשתמש מאשר כי קרא, הבין וכי הוא מסכים ומקבל על עצמו את תנאי מדיניות

פרטיות אלה (כפי שיתעדכנו מעת לעת) במלואם.

בעצם מתן הסכמתו לשימוש באתר, המשתמש מצהיר, נותן הסכמתו מדעת, מתחייב ומאשר כדלקמן: המידע האישי שמסר

המשתמש באתר הינו שלו, והוא נכון ומדויק. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שליטווק בניה בעץ ו/או מי מטעמו יהיו רשאים

לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות מסרונים, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי ו/או

באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף

30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 או חוק הגנת הפרטיות. כמו כן, ליטווק בניה בעץ שומר לעצמו את

הזכות לעשות שימוש במידע שאינו אישי. ידוע למשתמש והוא מסכים כי המידע שימסור ו/או ייאסף אודותיו באתר יועבד ו/או

יעובד ו/או יישמר בענן צד שלישי, מחוץ לגבולות מדינת ישראל. במסגרת השימוש באתר ישנה דרישה למסור בשדות המיועדים

לכך מידע אישי ומידע שאינו אישי. בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981( להלן: "חוק הגנת הפרטיות "(,

ידוע למשתמש שלא מוטלת עליו חובה חוקית למסור לחברה (באמצעות האתר) מידע אישי ו/או כל מידע אחר ומסירת המידע

תלויה ברצונו ובהסכמתו הבלעדית. ליטווק בניה בעץ רשאי לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לו על ידו

וכן לבצע אימות של המידע האישי והמידע שאינו אישי. ידוע למשתמש כי ליטווק בניה בעץ מנהל מאגר מידע לא רשום בו

ישמר מידע אישי ומידע שאינו אישי (אך למעט מידע רגיש) , אשר בין מטרותיו ניהול מאגר לקוחות, יצירת קשר עם המשתמש

לשם עדכון מבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי ליטווק בניה בעץ ו/או על ידי צדדים שלישיים. ליטווק בניה בעץ ינקוט

באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת מידע אישי של המשתמש לצדדים שלישיים למעט במקרים

כדלקמן: על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת; לצורך שימוש בשירותי סליקה; לצורך התקשרות עם רשויות

הממשלה; לצורך שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים בכל הקשור לפעילות האתר והמוצרים הנמכרים בו.

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, המשתמש רשאי, באמצעות פניה בכתב לחברה בדוא"ל danielitvak1@gmail.com לבקש לעיין

במידע הנוגע אליו אשר מוחזק על-ידי, לבקש לתקנו, למחקו, להימחק מרשימת הדיוור ו/או לבקש כי פרטים המצויים במאגר

מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים.
ליטווק בניה בעץ יפעל למילוי בקשתו

בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, אך מובהר בזאת כי מידע הדרוש לה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע"י

ליטווק בניה בעץ למשך הזמן הדרוש לה, עפ"י חוק.

ליטווק בניה בעץ עשוי לעשות שימוש ב- cookies זמניות או קבועות, וכן בתגי אינטרנט (להלן, ביחד: "עוגיות") לצורך התפעול

השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת

הדפדפן של המשתמש, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתו להתקנתן על מחשבו (ככל ש אינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש

במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר (אך לא רק), לדפים בהם ביקר

המשתמש, לאתרים שהובילו אותו לאתר, למשך הזמן שגלש באתר, לחלקים באתר בהם התעניין, וכן משמש לצורך

סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן, וחלקן

יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבו. אם הדפדפן של המשתמש מתיר זאת, באפשרותו לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם

הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

ליטווק בניה בעץ שומר לעצמו את הזכות, מעת לעת, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות. ליטווק בניה בעץ מציעה למשתמש

מעת לעת לשוב ולבדוק את מדיניות הפרטיות, שכן שינויים שיחולו (אם וככל שיחולו) ייכנסו לתוקף במועד פרסומם מבלי

שליטווק בניה בעץ תידרש למסור למשתמש הודעה בגין השינויים באתר .

10 .כללי

ליטווק בניה בעץ אינם מפלים על בסיס דת, גזע, מין, גיל, לאום, העדפה מינית או כל רקע אחר. האתר מיועד לשימוש עבור

בגיר (מעל גיל 18)בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם המשתמש קטין (מתחת לגיל 18)עצם שימושו באתר יהווה ראיה לכך שקיבל אישור מהאפוטרופוס החוקי שמונה לו לעשות שימוש זה. ליטווק בניה בעץ שומר לעצמו את

הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו, לעדכן את מבנהו, תכניו, המחיר עבור כל מוצר החומרים שבו וכן

את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ללא הודעה מראש. על המשתמש לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי

השימוש שכן הם מחייבים מרגע עדכונם ואילך. תאריך העדכון האחרון מופיע בראש מסמך זה. לשם נוחות המשתמשים באתר

ולשם כך בלבד, האתר עשוי להציע קישורים/הפניות לאתרי אינטרנט של צד שלישי . במקרה שימוש בקישורים/הפניות אלה,

המשתמש יוצא מהאתר. ליטווק בניה בעץ לא מתחייב כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, לא בדק את

כל אתרי צד שלישי אלה, אין לו שליטה עליהם ואין הוא אחראי לאתרים אלה או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתר צד שלישי

כלשהו המקושר לאתר היא באחריות המשתמש בלבד. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה

על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה

שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם. ויתר

צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא

יראו בכך ויתור על זכויותיו. המשתמש ישפה את ליטווק בניה בעץ , עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה

הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב

הפרת תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות(.תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש ל-ליטווק בניה

בעץ בקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל- פה או בכתב,

שעברו בין המשתמש ליטווק בניה בעץ ו/או כל מי מטעמה בהקשר לאתר. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש

אחרות המצויות באתר. במקרה של סתירה בין תנאי שימוש שונים המופיעים באתר, תנאי שימוש אלו יגברו. על האתר, ועל

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים

ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בכפר סבא.

11 .מדיניות משלוחים

ברוב המקרים הסחורה זמינה לאיסוף באופן מידי אך יתכנו עיכובים. איסוף עצמי מהמחסן בישוב מתן

ובתיאום מראש בטלפון- 0545678690 , מחירי המוצרים אינם כוללים את עלות המשלוח אשר תקבע עפ"י

סוג המשלוח אותו הלקוח יבחר בלשונית המתאימה בתהליך התשלום. (39 ₪ לשליח עד הבית, משלוח חינם

ברכישה מעל 500 ) זמן האספקה הוא עד 10 ימי עסקים למעט במקרים בהם חלו אילוצים מכוח עליון או

חוסר במלאי, במקרים אלו נציג ליטווק בניה בעץ יצור קשר עם הלקוח על מנת להציע החזר כספי או מוצר

חלופי. לרוב המוצרים מגיעים ליעדם תוך 3 ימי עסקים. המוצרים יסופקו באמצעות ספק חיצ וני וכפופים

לתקנון הספק ולתנאיו והם מחייבים את הלקוח. ניתן לקבל תקנון זה ותנאיו על ידי פניה טלפונית\מייל טרם

ההזמנה. אין חברתנו תהא אחראית לנזק שיגרם ללקוח כתוצאה של תהליך המשלוח. אין המוצר נמצא

באחריות ליטווק בניה בעץ מרגע שיצא את דלתה. אין האתר אחראי על עיכוב באספקת המוצר בשל כוח

עליון או אירועים שלא בשליטתנו לרבות שביתות, עיצומים וכל בעיות במשק. אפשרות ועלות המשלוח הנה

לתחומי מדינת ישראל בלבד . ליטווק בניה בעץ עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוזמנים יגיעו

ליעדם אף כי עלול להיווצר מצב בו המשלוח לא יגיע ליעדו. במצב של אובדן חבילה ולאחר קבלת טופס אובדן

מהגורם המשלח המוצרים שהוזמנו ישלחו בשנית. אין אחריות על אובדן הנגרם כתוצאה ממתן כתובת שגויה

על ידי המזמין. במקרה של סירוב לקבלת הסחורה או כל שיבוש במסירה הנגרם על ידי הלקוח, יהיה הלקוח

אחראי לעלויות החזרת המוצר והמשלוח.

יתכן כי לאזורים מרוחקים תידרש תוספת תשלום עבור השילוח. במידה וחלה טעות במוצרים אשר קיבלתם

ליטווק בניה בעץ תדאג להחזיר את המוצר ולהחליפו באחר לפי בחירתכם. אם המוצר הגיע אליך שלא

בשלמותו אנא צור עמנו קשר מיד ונדאג לפצותך על כך.

12 .טיב המוצרים:

הגוונים המוצגים הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים. כושר הכיסוי נתון לשינויים בשל סוג העץ, סגנון

היישום ועוד. תוקף המוצרים ל-3 שנים מיום הייצור לשמנים ושנה אחת מיום הייצור לחומרים על בסיס

מים. יש לשמור במקום קריר ומוצל בין 35-5 מעלות צלזיוס.רוביו מונוקוט ישראל יבוא ושיווק ע"י ליטווק

טלפון: 0545678690

אימייל: danielitvak1@gmail.com

סל קניות
אין מוצרים בסל קניה
המשך רכישה
0